BiOZ

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

I. Podstawa prawna: Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane tj. (Dz. U. z 2010. Nr 243, poz. 1623.).
II. Kto ma obowiązek zapewnienia i wdrożenia plan bioz na budowie:

 1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 2. Do obowiązków projektanta należy sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego.
 3. Kierownik budowy ma obowiązek, na podstawie informacji bioz, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bioz, uwzględniając przy tym specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie takich robot oraz produkcji przemysłowej.

III. Kiedy sporządzać plan bioz: • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, gdy: przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników; • pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.
IV. Co powinien zawierać plan bioz: W planie bioz należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:

 1. których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
 2. przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
 3. stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
 4. prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
 5. stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
 6. prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
 7. wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
 8. wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
 9. wymagających użycia materiałów wybuchowych;
 10. prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.