Bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy

Bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy

Ustawy
• t.j. Dz.U. 2014 poz. 1184 (Obowiązuje od dnia: 2014-09-04)
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy.

• Dz.U. 2014 poz. 616 (Obowiązuje od dnia: 2014-07-01)
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Rozporządzenia
• Dz.U. 2013 nr 0 poz. 230 (Obowiązuje od dnia: 2015-01-01)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Ze zmianami:
o Dz.U. 2013 nr 0 poz. 751

• Dz.U. 2014 poz. 1145 (Obowiązuje od dnia: 2015-01-01)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Wchodzi w życie z dniem 2015-01-01

• Dz.U. 2014 poz. 1278 (Obowiązuje od dnia: 2014-09-25)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

• Dz.U. 2014 poz. 817 (Obowiązuje od dnia: 2014-09-24)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Obowiązuje od dnia 2014-09-24

• Dz.U. 2014 poz. 1169 (Obowiązuje od dnia: 2014-09-05)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

• t.j. Dz.U. 2014 poz. 1168 (Obowiązuje od dnia: 2014-09-02)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

• t.j. Dz.U. 2014 poz. 1059 (Obowiązuje od dnia: 2014-08-07)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

• t.j. Dz.U. 2014 poz. 1005 (Obowiązuje od dnia: 2014-07-30)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

• Dz.U. 2014 poz. 949 (Obowiązuje od dnia: 2014-07-20)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

• Dz.U. 2014 poz. 937 (Obowiązuje od dnia: 2014-07-20)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.