Pracownicy młodociani

Pracownicy młodociani

Rozporządzenia
• Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
Ze zmianami:
o Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1145
o Dz.U. 2006 nr 107 poz. 724

• Dz. U. 2002 nr 214 poz. 1808
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum
Obowiązuje do dnia 2018-09-01