Instytucje państwowe i Organy samorządowe

Oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych. Świadczone przez nas usługi swoim zakresem obejmują:

 

 • organizację i prowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń BHP dla wszystkich grup zawodowych,
 • ocenę ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,

 • prowadzenie rejestrów i kompletowanie dokumentów dotyczących chorób zawodowych, wypadków przy pracy, oraz wypadków w drodze do i z pracy,

 • reprezentowanie pracodawcy przed PIP, PIS, UDT, Prokuraturą,

 • przegląd stanowisk pracy,

 • opiniowanie szczegółowych instrukcji związanych z bezpieczeństwem
  i higieną pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

 • sporządzanie rocznych analiz stanu BHP w zakładzie pracy wraz
  z propozycjami rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę istniejących warunków pracy na rzecz zmniejszenia zagrożenia zdrowia i życia pracowników,

 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowych lub przebudowanych obiektów budowlanych lub ich części, w których przewidywane są pomieszczenia pracy; a także urządzeń produkcyjnych i innych urządzeń wpływających na warunki pracy i bezpieczeństwo osób zatrudnionych,

 • pomoc w opracowaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, zarządzeń
  i instrukcji ogólnych dotyczących BHP oraz w określaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • kompleksowe doradztwo we wszelkich aspektach związanych
  z bezpieczeństwem i higieną pracy w danym zakładzie pracy,

 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy i zakładowymi organizacjami
  w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów BHP i dalszą poprawą warunków pracy.