Przepisy ogólne BHP

Przepisy ogólne BHP

Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)
Ze zmianami:
Dz.U. 2014 poz. 208
Rozporządzenia
• t.j. Dz.U. 2014 poz. 760
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania.
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

• Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1468
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

• Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)Ze zmianami:
o Dz.U. 2009 nr 59 poz. 489

• Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1870
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów
z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia

• t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy
Ze zmianami:
o Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330
o Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690
o Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034

• Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
Ze zmianami:
o Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930
o Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462

• Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

• Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Ze zmianami:
o Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468
o Dz.U. 2005 nr 117 poz. 986

• Dz. U. 1996 nr 62 poz. 286
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownikaZe zmianami:
o Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1812
o Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2293
o Dz.U. 2006 nr 125 poz. 869
o Dz.U. 2009 nr 115 poz. 971

• Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej