IBWR

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót to dokument, który wykonawca określonych robót musi opracować przed przystąpieniem do pracy. IBWR narzuca wykonawcy robót przeprowadzenie analizy zadania i związanych z nim ryzyk pod kątem bezpieczeństwa pracy, a w efekcie określenie rozwiązań jakie można zastosować by wyeliminować zagrożenia.
Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót opracowujemy dla wskazanej przez zleceniodawcę inwestycji/zadania.