Dla stanowisk

Dla stanowisk

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia
u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych (występujących w środowisku pracy) lub sposobu wykonywania pracy.
Przeprowadzamy oceną ryzyka zawodowego na wszystkich wskazanych stanowiskach
pracy.