Instrukcje BHP

Instrukcje BHP

Zgodnie z § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów z bhp:
Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac
związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
4) udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji.
Najczęściej podstawowymi instrukcjami w firmie są :
a) instrukcja ogólna bhp
b) instrukcja udzielania p. pomocy,
c) instrukcja p.poż.
d) instrukcje obsługi konkretnych urządzeń lub maszyn,
e) instrukcje dotyczące pracy ze środkami chemicznymi.