Jednorazowe odszkodowania obowiązujące od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

757 zł

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

757 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

13 242 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

13 242 zł

gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

68 102 zł

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

34 051 zł

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

68 102 zł

oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego 68 102 zł oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko
gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

13 242 zł

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

34 051 zł

oraz 13 242 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego