Dz. U. 2014 poz. 6

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
(Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r.)
Dz. U. 2014 poz. 111

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej
(Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014 r.)

M. P. 2014 poz. z dnia 16 stycznia 2014 r.
OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI