Dz. U. z 1998 nr 21 poz. 94 j.t. (ze zmianami)
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy

Dz. U. z 2012 poz. 404 j.t. (ze zmianami)
USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy

Dz. U. z 1983 nr 35 po. 163 (ze zmianami)
USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r.
o społecznej inspekcji pracy

Dz. U. z 2011 nr 212 poz. 1263 j.t. (ze zmianami)
USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz. U. z 2013 poz. 963 j.t. (ze zmianami)
USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym

Dz. U. z 2013 poz. 686 j.t. (ze zmianami)
USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Środowiska

Dz. U. z 2009 nr 178 poz. 1380 j.t. (ze zmianami)
USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej

Dz. U. 2009 nr 167 poz. 1322 j.t. (ze zmianami)
USTAWA z dnia 30 października 2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz. U. z 2011 nr 63 poz. 322 (ze zmianami)
USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r.
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Dz. U. z 2013 poz. 1409 j.t. (ze zmianami)
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane

Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 j.t. (ze zmianami)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Dz. U. z 2004 nr 180 poz. 1860 (ze zmianami)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dz. U. z 2009 nr 105 poz. 870 (ze zmianami)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Dz. U. z 2013 poz. 1367 j.t.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie chorób zawodowych

Dz. U. z 2013 poz. 1379 j.t.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2002 r.
w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

Dz. U. z 1996 nr 114 poz. 545 ( zmiana – Dz. U. z 2002 nr 127 poz. 1092)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r.
w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

Dz. U. z 2004 nr 200 poz. 2047 ( zmiana – Dz. U. z 2006 nr 107 poz. 724)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Dz. U. z 2011 nr 33 poz. 166
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Dz. U. z 1996 nr 60 poz. 279
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

Dz. U. z 2010 nr 109 poz. 719
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dz. U. z 2012 poz. 1468
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

Dz. U. z 2004 nr 71 poz. 649 (ze zmianami)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Dz. U. z 2004 nr 183 poz. 1896
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 sierpnia 2004 r.
w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji

Dz. U. z 1996 nr 69 poz. 332 (ze zmianami)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Dz. U. z 2013 poz. 947 j.t.
USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690 (ze zmianami)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie